Μοτέρ Οροφής V2-JEDI

Μοτέρ οροφής  για οικιάκη η επαγκελματική χρήση με δήναμη απο 600 Ν έως 1000 Ν κατάληλος για μονοκόματες ή σπαστές πόρτες οροφής.

www.youtube.com/tsevastechnical